นโยบายส่วนบุคคล

บริษัท โทรคาเดโร ไทม์ จำกัด (“โทรคาเดโร ไทม์”, “Trocadero Time”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปประมวลผลเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้บริการในเว็บไซต์ trocaderotime.com หรือซื้อสินค้าในร้านค้าของเรา เราพยายามที่จะให้การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเว็บไซต์และลูกค้ามีความโปร่งใส เราจึงใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรานำไปประมวลผล เหตุผลที่เราทำเช่นนั้น จุดประสงค์ที่เรานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และลักษณะที่เราเปิดเผยข้อมูลนั้น Trocadero Time เป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่ประมวลมาจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง?

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณ (1) ซื้อนาฬิกา เครื่องประดับ สายนาฬิกา หรือสินค้าอื่นๆ (2) สมัครรับข่าวสาร คำเชิญ และข้อเสนอต่างๆ (3) ขอรับความช่วยเหลือสนับสนุน และ (4) เรียกดูเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง รายละเอียดการชำระเงิน ที่อยู่ IP พฤติกรรมในเว็บไซต์ และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เราโดยสมัครใจ

วัตถุประสงค์ มูลเหตุทางกฎหมาย และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์และมูลเหตุทางกฎหมายที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ นอกจากนี้เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ใน “ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล” เท่านั้น หลังจากเวลาดังกล่าว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทิ้งทันที

การซื้อ วัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูล : เมื่อคุณซื้อนาฬิกา เครื่องประดับ สายนาฬิกา หรือสินค้าอื่นๆ เราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บรรลุข้อผูกมัดในสัญญาที่เรามีต่อคุณได้ (ดูเงื่อนไขการใช้งาน) แบบฟอร์มสั่งซื้อของเราจะระบุข้อมูลที่คุณต้องมอบให้เราเพื่อให้เราสามารถดำเนินการการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

มูลเหตุทางกฎหมายสำหรับการประมวลข้อมูล : การประมวลข้อมูลเป็นขั้นตอนจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเราเพื่อทำตามสัญญาที่มีต่อคุณ (กล่าวคือตามเงื่อนไขการใช้งาน)

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล : เราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในระยะเวลาตามสัญญา (รวมระยะเวลารับประกัน 2 ปี) หลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อการซื้อสินค้าที่ไม่ประสบความสำเร็จ อันเนื่องมาจากเงินทุนที่ไม่เพียงพอในบัญชีของคุณเช่นกัน

การตลาดทางตรง วัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูล : เมื่อคุณสมัครรับข่าวสาร คำเชิญ และข้อเสนอต่างๆ (การตลาดทางตรง) เราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่คุณขอมา การตลาดทางตรงของเรายึดข้อมูลภาพรวมของคุณเป็นหลัก ซึ่งหมายความว่าเราจะปรับแต่งข้อมูลที่คุณได้รับจากเราตามปัจจัยบางประการ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้สร้างข้อมูลภาพรวมของคุณ ได้แก่ เพศ ที่อยู่ การซื้อครั้งก่อนๆ พฤติกรรมในเว็บไซต์ และ/หรือพฤติกรรมครั้งก่อน เมื่อคุณได้รับข้อมูลการตลาดทางตรงของเรา

มูลเหตุทางกฎหมายสำหรับการประมวลข้อมูล : การประมวลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นต่อส่วนได้เสียโดยชอบธรรมของเราในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล : หากคุณเลือกไม่รับหรือเลิกสมัครรับข่าวสารการตลาดของเรา (รวมถึงการสร้างข้อมูลภาพรวม) เราจะไม่ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้อีกต่อไป นอกจากนี้เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกด้วยเช่นกัน เว้นแต่จะมีมูลเหตุอื่นทางกฎหมายที่ทำให้ต้องเก็บข้อมูลของคุณไว้ (เช่น สัญญาการซื้อที่มีผลบังคับ)

การช่วยเหลือสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูล : เมื่อคุณขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนผ่านแช็ทสดหรือช่องทางอื่นๆ เราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาได้

มูลเหตุทางกฎหมายสำหรับการประมวลข้อมูล : การประมวลข้อมูลเป็นขั้นตอนจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเราเพื่อทำตามสัญญาที่มีต่อคุณ (กล่าวคือตามเงื่อนไขการใช้งาน)

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล : เราจะลบข้อมูลของคุณภายใน 6 เดือนหลังจากที่แก้ปัญหาเสร็จ

การเตือนเกี่ยวกับการสั่งซื้อ วัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูล : หากคุณเริ่มทำการสั่งซื้อในเว็บไซต์ของเราและได้มอบที่อยู่อีเมลสำหรับการสั่งซื้อนั้นไว้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายของการสั่งซื้อ เราจะส่งอีเมลพร้อมลิงก์ไปยังรถเข็นสินค้าของคุณเพื่อเตือนให้ทราบว่ามีการสั่งซื้อที่ยังดำเนินการไม่ครบอยู่

มูลเหตุทางกฎหมายสำหรับการประมวลข้อมูล : การประมวลผลข้อมูลเป็นขั้นตอนจำเป็นต่อส่วนได้เสียของเราและต่อส่วนได้เสียโดยชอบธรรมของคุณในการเตือนคุณเกี่ยวกับการสั่งซื้อที่ยังดำเนินการไม่ครบ

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล : เราจะลบข้อมูลของคุณภายใน 1 เดือนหลังจากส่งการเตือนเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เว้นแต่จะมีมูลเหตุอื่นทางกฎหมายที่ทำให้ต้องเก็บข้อมูลของคุณไว้ (เช่น สัญญาการซื้อที่มีผลบังคับ) คุณสามารถเลือกไม่รับการเตือนได้โดยติดต่อที่ info@trocaderotime.com

การเรียกดูเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูล : เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเรา เราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

มูลเหตุทางกฎหมายสำหรับการประมวลข้อมูล : การประมวลผลข้อมูลเป็นขั้นตอนจำเป็นต่อส่วนได้เสียโดยชอบธรรมของเราในการปรับปรุงเว็บไซต์และการทำการตลาดเพื่อย้ำความสนใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “คุกกี้”

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล : ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “คุกกี้”

การป้องกันการทุจริต วัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูล : เราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต และการจัดการความเสี่ยง

มูลเหตุทางกฎหมายสำหรับการประมวลข้อมูล : การประมวลข้อมูลเป็นขั้นตอนจำเป็นต่อส่วนได้เสียโดยชอบธรรมของเราในการป้องกันการทุจริตและการจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล : เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ทุก 6 เดือน เว้นแต่จะมีส่วนได้เสียโดยชอบธรรมอย่างอื่นที่ทำให้ต้องเก็บข้อมูลของคุณไว้ สำหรับกรณีการซื้อที่ถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากการป้องกันการทุจริต เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากการซื้อที่ไม่สำเร็จดังกล่าวผ่านไป 2 ปี

การวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูล : เราจะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้างข้อมูลในการติดตามแบบรวม (รวมถึงการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของผู้เข้าชมด้วยการติดตามข้อมูล เช่น จำนวนครั้งในการดูหน้าเพจ การรับส่งข้อมูล คำค้นหา และการคลิกผ่าน)

มูลเหตุทางกฎหมายสำหรับการประมวลข้อมูล : การประมวลข้อมูลเป็นขั้นตอนจำเป็นต่อส่วนได้เสียโดยชอบธรรมของเราในการสร้างสถิติเปรียบเทียบช่วงเวลา

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล : เราจะไม่ระบุชื่อทุกข้อมูลที่ติดตามหากสามารถทำได้ทางเทคนิค เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่มีชื่ออยู่ด้วยแล้ว ข้อมูลนั้นก็จะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปตามกฎหมายป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ คุณสามารถเลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลนี้ได้โดยติดต่อ info@trocaderotime.com

โปรดทราบว่าระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลข้างต้นไม่รวมถึงกรณีที่ Trocadero Time จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ตามกฎหมายที่บังคับใช้ (เช่น กฎหมายด้านการบัญชี)

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง?

เฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา เราอาจจำเป็นต้องอนุญาตให้ซัพพลายเออร์ของเราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเวลาให้บริการในนามของเรา ซึ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือสนับสนุนและการบำรุงรักษาระบบ IT บริการจัดเก็บข้อมูล และการตลาดเป็นหลัก

สิทธิของคุณ คุณมีสิทธิต่อไปนี้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้:

สิทธิในการเข้าถึง : คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองได้ทุกเมื่อ เมื่อเราได้รับคำขอ เราจะมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้โดยปกติ:

สิทธิในการแก้ให้ถูกต้อง : คุณมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์นั้นครบถ้วน

สิทธิในการลบล้าง (“สิทธิในการถูกลืม”) : ในบางสถานการณ์ (รวมถึงการประมวลข้อมูลตามที่คุณยินยอม) คุณมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลผู้ใช้ของคุณได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าสิทธินี้มีเงื่อนไขกำหนด ดังนั้นความพยายามที่จะใช้สิทธิดังกล่าวอาจไม่ได้รับการโต้ตอบใดๆ จากเรา

สิทธิในการคัดค้าน : ไม่ให้ประมวลกิจกรรมบางอย่างที่เราทำอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การที่เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามส่วนได้เสียโดยชอบธรรมของเรา สิทธิในการคัดค้านรวมถึงการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง

สิทธิในการจำกัดการประมวลข้อมูล : ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิขอให้เราจำกัดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โปรดทราบว่าสิทธินี้มีเงื่อนไขกำหนด ดังนั้นความพยายามที่จะใช้สิทธิดังกล่าวอาจไม่ได้รับการโต้ตอบใดๆ จากเรา

สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล : คุณมีสิทธิรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยตรง) โดยใช้รูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้

COOKIES

เราใช้คุกกี้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณและในบางครั้งก็ใช้ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการให้บริการในเว็บไซต์ของเราที่ปรับแต่งสำหรับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ที่ส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ของคุณและจัดเก็บลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าถึงหน้าเพจที่เคยเรียกดูได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป ตัวอย่างเช่น คุกกี้จะถูกส่งออกไปเวลาคุณลงชื่อสมัครเพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา หากไม่ต้องการให้คุกกี้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณต้องกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้แจ้งเตือนคุณเวลาได้รับคุกกี้ วิธีนี้จะทำให้คุณตัดสินใจได้เป็นรายครั้งว่าจะรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตามการใช้คุกกี้อาจจำเป็นต่อการใช้คุณสมบัติบางอย่าง และการปฏิเสธคุกกี้อาจลดความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์เรา เบราว์เซอร์ของคุณควรมีคำแนะนำที่ชัดเจนที่อธิบายวิธีควบคุมการรับคุกกี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและการจัดระเบียบที่เหมาะสม เพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้สูญหายและเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้เข้าถึง มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมที่เราใช้ คือการใช้การเชื่อมต่อส่วนตัวอย่างปลอดภัย ความสามารถในการติดตาม การกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ และการจำกัดการเข้าถึง เราตรวจสอบนโยบายและกระบวนการด้านความปลอดภัยของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบของเราปลอดภัยและได้รับการป้องกัน

ข้อมูลติดต่อ

หากมีคำถามเกี่ยวกับลักษณะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือวิธีใช้คุกกี้ที่เราดำเนินการ หรือหากต้องการใช้สิทธิใดๆ ของคุณตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราที่: info@trocaderotime.com .

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้

หากเราเปลี่ยนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือวิธีใช้คุกกี้ เราจะอัพเดตนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้ทันที และเผยแพร่ให้ทราบบนเว็บไซต์

อัพเดตครั้งล่าสุด: 1 มิถุนายน 2563

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น Cookie Policy

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน

 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้

Save